OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, składana względem osób fizycznych, których dane osobowe Zamawiający pozyska od Wykonawcy, a w szczególności:

 • wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 • wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 • pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 • członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
 • osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożona zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), dalej „RODO”:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest SpaceForest sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 81-035, ul. Bolesława Krzywoustego 1 B.

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):

tel. +48 58 770 56 41

spaceforest@spaceforest.pl

Przetwarzanie danych osobowych

W celu zawarcia i realizacji umowy/porozumienia/kontraktu:

 • w przypadku osób wyznaczonych do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu/nadzoru/wykonania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

Podanie danych osób wyznaczonych do zawarcia i przygotowania Umowy jest wymogiem umownym i stanowi  warunek do jej zawarcia. Podanie danych osób wyznaczonych do kontaktu/ nadzoru/ wykonania Umowy jest dobrowolne jednak konieczne dla realizacji Umowy.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Dane przechowywane będą przez czas trwania Umowy, a w przypadku potrzeby ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji Umowy – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez SpaceForest, każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja praw osób których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą  ma możliwość realizacji swoich praw wynikających z art.15-22 RODO poprzez skierowanie wniosku / żądania do Administratora.

Żądania/wnioski osób fizycznych w zakresie realizacji prawa do:

 • dostępu do danych (otrzymania kopii danych);
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych (skorzystania z prawa do zapomnienia);
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • cofnięcia zgody;

powinny być skierowane do Administratora:

 • pisemnie na adres:
 • Inspektor Ochrony Danych
 • ul. Bolesława Krzywoustego 1 B
 • 81-035 Gdynia
 • drogą mailową na adres:
 • spaceforest@spaceforest.pl

Wniosek dotyczący żądania osoby fizycznej w zakresie realizacji jej praw powinien zawierać:

 • dane dotyczące osoby: imię, nazwisko, dane kontaktowe;
 • opis zgłaszanego żądania;
 • informacje o preferowanej formie odpowiedzi, jeżeli kanał odpowiedzi ma być inny niż ten, za pomocą którego zgłoszono żądanie;
 • podpis osoby zgłaszającej żądanie w przypadku zgłoszeń pisemnych.

Przed realizacją zgłoszonego żądania Administrator dokona weryfikacji tożsamości osoby, która wystąpiła z żądaniem/wnioskiem i jeśli będzie to konieczne poprosi o uzupełnienie informacji w nim zawartych.

Administrator dołoży wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki, a maksymalnie w terminie miesiąca od otrzymania żądania udzielić informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem.